Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Genneper Parken Tennis

 

versie 30-1-2014 ALV THES: 4/11/13 ALV TGVP:11/11/13

 

Lidmaatschappen en contributies

Artikel 1 Als nadere uitwerking van de Statuten artikel 4 en artikel 8 worden de volgende categorieën van leden en van bijhorende contributies onderkend: - seniorleden - dagleden senior - studenten senior - slapende leden - vaste baan leden(*) - ereleden - leden van verdienste - juniorleden - minipakket junioren (jonger dan 12 jaar)

*) deze categorie leden heeft geen stemrecht

Artikel 2 Ereleden en leden van verdienste (lvv) per 31-12-2013 van THES en van TVGP gaan over als ereleden en lvv naar de nieuwe vereniging per 01-01-2014. Leden die, aaneengesloten of onderbroken, meer dan 15 jaar als vrijwilliger actief zijn binnen de vereniging of een der voorlopende verenigingen, kunnen worden voorgedragen als lid van verdienste.

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 3 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of de verantwoordelijke commissies. Bij het spelen is afhangen op het elektronische afhangbord verplicht. Heeft men niet afgehangen en komen er leden bij de baan die wel hebben afgehangen dan dient men de baan onverwijld beschikbaar te maken. Hangt men met twee personen af dan kan men een half uur spelen. Bij afhangen met vier personen is dit een uur. Indien iemand zich niet door middel van de KNLTB pas kan legitimeren dan kan men door leden van de baan verwijderd worden. De leden zijn gehouden zich te kleden conform de richtlijnen van de KNLTB. Eenieder wordt geacht bij te dragen in het vervullen van bar- en/of keukendienstendiensten in het paviljoen volgens het actueel geldende bardienstreglement. Leden kunnen bij uitzondering en met toestemming van het bestuur spelen met een introducé, waarbij alle normale rechten en plichten zoals in dit artikel vermeld van kracht zijn.

 

Artikel 4. De leden zijn verplicht de wijzigingen in hun persoonlijke gegevens zoals postadres, e-mail adres, telefoonnummer ten spoedigste via de website te wijzigen en/of door te geven aan de ledenadministratie. Leden dienen voor de inning van de contributie een machtiging voor automatische incasso af te geven. De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd in februari. Op verzoek van een lid kan de penningmeester tot een gespreide betaling in termijnen besluiten. Overige betaling zoals entreegelden, competitiebijdragen en barafkopen worden steeds geïnd via eeneenmalige incasso. Indien een factuur, om welke reden dan ook, niet via automatische incasso kan worden geïnd zal € 7,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissie vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de verenging aanwezig te zijn.


Vergaderingen

Artikel 6. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 7. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 7 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter en/of de secretaris bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn die verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Een Algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een convocatie via email aan ieder lid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering. Leden zonder email krijgen een uitnodiging per post tenminste 10 dagen vóór de datum der vergadering.


Artikel 8. Kandidaatsstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatsstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende, schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.Artikel 9. Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 lid 10 en lid 11 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen - of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.


Artikel 10. De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocatie door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

Artikel 11. Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

Commissies

 

Artikel 12 De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze algemene commissie en de door het bestuur ingestelde bijzondere commissies , blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies- met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

 

Artikel 13 De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

 

Besluitvorming

 

Artikel 14. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

 

Artikel 15. Stemming over personen geschiedt schriftelijk door middel van gesloten briefjes dan wel bij acclamatie. Ter bepaling van het resultaat de stemming blijven ongeldige- blanco- stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijke is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

 

Artikel 16. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart bestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat gesteld is op de wijze als bij de Statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van leden van verdienste. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

 

 

Bestuur

 

Artikel 17. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden voor een termijn van 4 jaar. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem: ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 11 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. In geval van tussentijds aftredende bestuursleden dan wel in geval van een onvolledig bestuur kan het bestuur tussentijds een vervanger benoemen ad interim. Deze door het bestuur benoemde vervanger fungeert als volwaardig bestuurslid tot de eerstkomende algemene ledenvergadering waarop hij gekozen kan worden. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van de tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

 

Artikel 18. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

 

Artikel 19 Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 20 Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a. De namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen. b. Presentielijsten en notulen van alle vergaderingen van het bestuur en van de Algemene Ledenvergadering(en) c. De bezittingen, vorderingen en schulden van de vereniging. Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt. 

Informatiekrant

 

Artikel 21 De communicatie van Genneper Parken Tennis met haar leden vindt grotendeels plaats via de website en nieuwsbrieven die worden verzonden. Alleen leden hebben toegang tot alle rubrieken van de site en ontvangen hiervoor een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Ieder jaar wordt bij de aanvang van het seizoen een informatiekrant uitgegeven waarin zo uitgebreid mogelijk de dagelijkse gang van zaken in de vereniging wordt weergegeven. Hierin is ook de op dat moment actuele ledenlijst opgenomen. De ledenlijst op de website is echter altijd met meest up-to-date.

 

Artikel 22 Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum, een machtiging tot het automatisch innen van de contributie, beroep en beschikbaarheid als vrijwilliger.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 23 Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris elektronisch één exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement. Bij uitzondering kan aan leden zonder e-mail een hardcopy worden verstrekt.

 

Artikel 24 De vereniging kent de volgende hiërarchie van documenten: 1. Statuten 2. Huishoudelijk Reglement 3. Verenigings-, commissie- en jaarplannen

 

Artikel 25 Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 4 november 2013

Huishoudelijk Reglement Genneper Parken Tennis.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 211 1428

Address

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven

KVK-nummer

59692464